Regulamin

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.goetze.com.pl;

1.2 Sprzedawcą jest firma Green Bike Poland S.C. Maciej Kowalski & Szymon Kowalski z siedzibą w Śremie ul. Gostyńska 51; NIP 785-175-95-85; REGON 300721871 wpis w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu Oddział w Kościanie;

1.3 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.


2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.2 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera DPD (dostawa do 48h) lub kuriera InPost (dostawa do 48h) po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:

dane do wysyłki,
wybór płatności (pobranie lub przelew),
telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,
ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);

2.3 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien dokonać przelewu dla Green Bike Poland S.C. ul. Gostyńska 51; 63-100 Śrem konto BZ WBK 67 1090 1405 0000 0001 0830 4376.

2.4 Każdy towar staramy się wysłać w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki;

2.5 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

2.6 Klient kupując rower w sklepie internetowym zobowiązany jest do przygotowania roweru zgodnie z Obowiązkami Sprzedawcy:

 • rozpakowanie roweru;
 • zamontowanie pedałów oraz dokładne ich dokręcenie; ustawienie i dokręcenie kierownicy w położeniu do jazdy;
 • dokręcenie wszelkich śrub;
 • sprawdzenie oświetlenia i ułożenia opon;
 • regulacja hamulców i przerzutek;
 • podciągnięcie szprych oraz wycentrowanie kół jeśli jest to niezbędne;
 • uzupełnienie powietrza w ogumieniu do właściwego ciśnienia;
 • usunięcie z powierzchni roweru śladów zanieczyszczeń;
 • dokładne wypełnienie Karty Gwarancyjnej.

Za wyżej wymienione czynności wykonane przez klienta sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2.7 Wysyłkowa dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.


3. Poufność i ochrona prywatności.

3.1 Firma Green Bike Poland S.C. jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

3.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

4.3 Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przy zakupie w sklepie www.greenbike.pl wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu:

 • przesyłania informacji dotyczących zleconych usług lub zamówionych produktów, statusów zleceń lub zamówień realizowanych przez Green Bike s.c. z siedzibą przy ul. Gostyńskiej 51 w Śremie,
 • przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Green Bike s.c. z siedzibą przy ul. Gostyńskiej 51 w Śremie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • przesyłania informacji handlowych na temat usług oferowanych przez Green Bike s.c. z siedzibą przy ul. Gostyńskiej 51 w Śremie.


4. Postanowienia końcowe.

4.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

4.2 Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

4.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem m.in. w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego;

4.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

4.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub zmodyfikowane.;

4.5 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności produktów. W przypadku niedostępności produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu zamówienia z powodu trwałego braku produktów. W przypadku trwałego braku produktu lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

4.6 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:
1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie,
2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

4.7  W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.


Pełna treść ustaw do pobrania poniżej:
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007r.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18.07.2001r.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.

Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat. Regulamin wchodzi w życie 2 kwietnia 2020 r.