Regulamin rowerowego sklepu Goezte.com.pl

 

1. Internetowy sklep rowerowy Gotze.com.pl jest własnością

Green Bike Poland Sp. z o.o.

z siedzibą w Śremie ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem

NIP 785-175-95-85; REGON 300721871

wpis w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu Oddział w Kościanie; dalej nazywana „Sprzedającym”.

 

2. Klientem sklepu Goetze.com.pl może być́ każda pełnoletnia osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w dalszej części nazywana „Klientem”. Klientem sklepu Goetze.com.pl mogą być również osoby niepełnoletnie, dokonujące zakupu wyłącznie za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.

 

3. Sklep przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę - 7 dni w tygodniu - 365 dni w roku.

 

4. Za moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży przyjmuje się potwierdzenia przez obsługę sklepu dostępności towaru wybranego przez Klienta. Klient informuje obsługę sklepu o swoim wyborze poprzez: złożenie zamówienia korzystając z funkcjonalności sklepu internetowego Goetze.com.pl, drogą telefoniczną lub e-mail bok@goetze.com.pl. Klient otrzyma informację o dostępności drogą mailową lub telefoniczną w czasie nie przekraczającym dwóch dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

 

5. Złożone przez Klienta zamówienie będzie zrealizowane po potwierdzeniu, drogą wysyłkową zgodnie z opisem formy dostawy wybranego produktu na stronie produktu. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firm transportowych: DPD, RohligSuus oraz własnych transportów sprzedawcy. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówienia, w jednym z punktów, których listę zobaczy po wyborze opcji "odbiór osobisty" podczas składania zamówienia.

 

6. NIEZGONOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ I GWARANCJA

6.1. Sklep jest obowiązany dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

6.2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę .

6.3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (produktu) z umową.

6.4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, mogą być także dodatkowo objęte gwarancją producenta.

6.5. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu.

6.6. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Klient będący Konsumentem może żądać jego naprawy lub wymiany.

Sklep może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep.

6.7. Klient udostępnia Sklepowi produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sklep odbiera od Klienta produkt na swój koszt.

6.8. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

6.8.1. Sklep odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową,

6.8.2. Sklep nie doprowadził produktu do zgodności z umową,

6.8.3. Brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;

6.8.4. Brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych pkt. 6.6. Regulaminu;

6.8.5. Z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

6.9. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową. Sprzedający zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

6.10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.

6.11. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez Klienta wraz z produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.

 

7. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca produktu do Sklepu na jego koszt. Sklep zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.

 

8. Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

9. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową należy przesyłać na adres: Reklamacje Green Bike Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem, na adres e-mailowy: bok@goetze.com.pl lub można ją złożyć także w stacjonarnym sklepie sprzedaży Green Bike Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem

9.2. Zgłoszenia niezgodności towaru z umową można dokonać przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego „reklamacja” umieszczonego na stronie Sklepu i załączonego do przesyłki. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia niezgodności towaru z umową, dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu produktu w Sklepie.

9.3. W związku z koniecznością oceny przez Sklep istnienia niezgodności produktu z umową, równocześnie ze złożeniem zgłoszenia, należy dostarczyć reklamowany produkt na adres Green Bike Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem.

9.4. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi w ciągu 2 lat od daty dostarczenia mu zakupionych produktów w Sklepie, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez Sklep jest dłuższy.

9.5. Sklep ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji Klienta, od dnia jej otrzymania. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Klient informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej. Brak zawiadomienia Klienta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji.

9.6. Uprawnienia Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.

 

10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

10.1. W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa powyżej, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona Konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

10.2. W szczególności, Klient będący Konsumentem ma prawo:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

c) zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.

10.3. Rejestr podmiotów właściwych do prowadzenia postępowania prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK dostępnej pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

10.4. Klient będący Konsumentem może ponadto skorzystać z możliwości internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

11.1. Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

11.2. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin na odstąpienie od umowy biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, jego partii lub części. Dla Państwa wygody proponujemy dokonać odstąpienia od umowy drogą mailową, telefoniczną, lub wysyłając oświadczenie na piśmie w formie pisemnej na adres: Green Bike Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem.

11.3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy w tym trybie, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi.

11.4. Zwracany przez Klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie dostawy. Zachęcamy do zapakowania produktu w oryginalne opakowanie. 

11.5. W przypadku płatności za pobraniem, pieniądze są zwracane przelewem na konto wskazane przez Klienta.

11.6. Klient ma obowiązek zwrócić produkt Sklepowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep sam zaproponował, że odbierze produkt. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie produktu do Sklepu przed jego upływem.

11.7. Zwrotu produktu należy dokonać na adres Sklepu Green Bike Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem.

11.8. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

12. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Wszystkie produkty oferowane w rowerowym sklepie internetowym Goetze.com.pl objęte są 23% stawką podatku VAT.

 

13. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781 – tekst jednolity ze zmianami) oraz ustawą z dnia 18.07.2022r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 roku, poz. 344 - tekst jednolity ze zmianami). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

14. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

15. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane

będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 

16. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 

17. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: FireFox wersja 49 lub nowsza, IE wersja 11 lub nowsza, Opera wersja 35 lub nowsza, Chrome wersja 54 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu Goetze.com.pl należy wyłączyć je wszystkie.

 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

19. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane drogą elektroczniną na adres bok@goetze.com.pl lub korespondencyjnie na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

20. Przedstawione w ofercie koszty transportu/dostawy dotyczą realizacji zamówień na terenie Polski. Istnieje możliwość dostawy pod dowolny adres poza Polską za dodatkową opłatą. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości przesyłki i adresu dostawy, a jej koszt ustalany indywidualnie przed złożeniem zamówienia.

 

21. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania potwierdzonego zamówienia w przypadku zaistnienia ważnych przesłanek ekonomicznych, błędu w cenie lub nieprawidłowej informacji o dostępności produktu u jednego z dostawców. W przypadku anulowania zamówienia przez Sprzedającego, wpłacone przez Klienta środki zwracane są w ciągu 48 godzin, w sposób zgodny ze sposobem ich wpłaty.

 

22. Wysyłka rowerów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich: DPD, RohligSuus, DHL, UPS, InPost lub własnym transportem Sprzedającego. Zamówiony wymagający drobnego montażu i regulacji lub gotowy do jazdy. Więcej informacji na temat sposobu dostawy, znajdziesz klikając TUTAJ (Metody wysyłki i koszt dostawy)

 

23. W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

 

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich. Regulamin obowiązuje od 01.01.2022r2023.