Klauzule informacyjne

Klauzula - KlienciZgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Green Bike s.c. z siedzibą przy ul. Gostyńskiej 51 w Śremie.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem oraz adres e-mai: info@bonnenuit.love

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w szczególności:

 • realizacji umowy zawartej w ramach złożonego zamówienia – umowy kupna,
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy reklamacja zostanie złożona przez Panią/Pana,
 • obsługi zgłoszeń, które mogą być do nas kierowane (np. przez naszą stronę internetową),
 • kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych z realizacją zamówienia – umowy kupna.
 1. Obiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, między innymi: firmy kurierskie oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa przez okres 6 lat.

 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

 

 

 

 
Klauzule - Kontrahenci

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: Rozporządzenie), zgodnie z art. 13 informuję w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

Green Bike s.c. w ramach wzajemnych relacji biznesowych przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć również Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników pozyskanych od Państwa w ramach zawartych umów, przesłanych zleceń, ofert, zapytań oraz innych dokumentów handlowych, a w związku z tym informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Green Bike s.c. z siedzibą przy ul. Gostyńskiej 51 w Śremie.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem oraz adres e-mai: info@bonnenuit.love
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy czy też analizy ofert, zapytań i innych dokumentów handlowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Spółkę (Pracownicy i Współpracownicy), którzy muszą mieć dostęp do danych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania Spółki oraz organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego).

 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do czasu zakończenia trwania wiążącej strony umowy, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych.

 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.