Klauzula – Klienci

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Green Bike s.c. z siedzibą przy ul. Gostyńskiej 51 w Śremie.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem oraz adres e-mai: info@bonnenuit.love

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w szczególności:

  • realizacji umowy zawartej w ramach złożonego zamówienia – umowy kupna,
  • obsługi reklamacji w przypadku, gdy reklamacja zostanie złożona przez Panią/Pana,
  • obsługi zgłoszeń, które mogą być do nas kierowane (np. przez naszą stronę internetową),
  • kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych z realizacją zamówienia – umowy kupna.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, między innymi: firmy kurierskie oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa przez okres 6 lat.

 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.